Groep 7

Welkom

Op deze pagina zal voornamelijk praktische informatie komen te staan. Voor foto's en filmpjes verwijzen wij u naar Social Schools pagina van onze groep!

 

Praktische informatie

Leerkrachten

Wij zijn juf Tineke en Annemiek

 

 

De vakken

 

Godsdienst

We gebruiken de methode Trefwoord. Drie keer per week vertellen we een Bijbel- of spiegelverhaal en hebben we gesprekken met de kinderen hierover en wordt de link gelegd naar onszelf en wat wij er in het dagelijks leven mee kunnen.

 

Sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming

Met De Vreedzame School wordt gewerkt aan sociale competentie en democratisch burgerschap waarbij kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Met behulp van de methode De Vreedzame School werken we aan een goede sfeer in de groep en hoe we op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.

 

Verder vinden wij het sociaal-emotionele aspect erg belangrijk. Wij streven ernaar om regelmatig activiteiten te organiseren die daar betrekking op hebben. Wanneer er een dergelijke activiteit op het programma staat, wordt u hier via Social Schools op de hoogte gesteld.

 

Lezen

Het technisch lezen oefenen wij vooral door het lezen van bibliotheekboeken. We lezen een aantal boeken per jaar. In de klas hebben wij een ruime keuze aan boeken, maar kinderen mogen ook boeken van thuis meenemen. Als kinderen het fijn vinden om thuis door te lezen, dan mag het boek mee naar huis. Het lezen van woorden op tempo te oefenen lezen we ook losse woordjes op niveau. Dit doen we individueel en met een maatje. Lezen is belangrijk, vooral voor de leesontwikkeling, de woordenschat, het begrijpend lezen, spelling en de taalontwikkeling. Kinderen die thuis niet lezen, lopen meer kans in deze vakken achterstanden op te lopen. Wij adviseren de kinderen elke dag 15 minuten te lezen, sommige kinderen hebben uw stimulans daarbij nodig! Op school maken de kinderen gedurende het schooljaar een leesdossier aan.

Begrijpend lezen doen wij net als vorig jaar met “Nieuwsbegrip” (wekelijkse actuele teksten).

 

Taal & spelling

We werken met de taalmethode: “Taal op Maat”, ook spelling wordt hierin aangeboden (Spelling op Maat). De lesstof wordt verwerkt via Snappet op Chromebooks.

Rekenen

We gebruiken de methode Wereld in Getallen. De lesstof wordt verwerkt via Snappet op Chromebooks.

Schrijven

Dit schooljaar worden er geen schrijflessen meer gegeven vanuit de methode We schrijven met een Pilot-pen  (pen met scherpe punt waarmee je ook kunt gummen). We onderhouden het handschrift.

 

IPC: Wereldoriëntatie, creatieve vakken en 21e eeuwse vaardigheden

Wereldoriëntatie, creatieve vakken en 21e eeuwse vaardigheden worden aangeboden d.m.v.  IPC; International Primary Curriculum. Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken. De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp. Na de kennisoogst volgen een aantal lessen van uiteenlopende vakken. Ieder thema eindigt met een afsluiting.

 

Verkeer

Dit schooljaar doen we het verkeersexamen. We oefenen dat door de verkeerskrant van VVN (Veilig Verkeer Nederland) te behandelen. We proberen ook af en toe met de kinderen te fietsen zodat zij ook de praktijk oefenen. Kinderen leren het best door te doen, veel met uw kind oefenen helpt.

 

Engels

Elke week krijgen de kinderen een les vanuit Groove.me. Hierbij leren de kinderen Engels aan de hand van populaire liedjes. Het accent ligt op het praten en het leren van woordjes. Er komt een klein beetje grammatica bij.

 

Gym

Dit schooljaar hebben wij op maandag- en woensdagochtend gym. Op maandag samen met groep 8, op woensdag alleen groep 7.

 

Presentaties

Gedurende het jaar zullen de kinderen verschillende presentaties geven. Dit kan individueel of met een groepje zijn.

 

Huiswerk

Het is belangrijk om in groep 7 te leren plannen, ook thuis. Daarom krijgen de kinderen huiswerk mee. Iedere vrijdag werken we in de klas de agenda’s bij. Op dinsdag rekenen en Engels en op vrijdag spelling. Daarnaast krijgen ze verkeer en topo mee om te leren. Huiswerk moet geen uren duren, als dat wel zo is horen wij dat graag, want dan gaat er iets mis. Het huiswerk is grotendeels afgestemd op hetgeen we in de klas hebben behandeld. In principe is alles duidelijk en weten ze goed wat de bedoeling is van een les. Ook hierbij mag u uw kind uiteraard helpen maar ook hierin geldt een stukje eigen verantwoordelijkheid.

 

Op het bureau van ons ligt de klassenagenda, daarin staat altijd het huiswerk (en ook andere bijzondere dingen). Als u wilt weten welk huiswerk uw kind heeft en u twijfelt of al het huiswerk wel in de agenda van uw kind staat, neem dan even contact met ons op.

Als het huiswerk te vaak niet in orde is, nemen we contact met u op en zoeken we samen naar een oplossing.

 

Algemeen

 

De inloop, het overblijven & het afmelden

Net als vorig schooljaar mogen de kinderen vanaf 8.20 naar binnen. Om 8.30 beginnen de lessen. Kinderen die dan nog niet binnen zijn, zijn dus te laat. Wilt u zorgen dat uw kind op tijd thuis vertrekt? Afmelden kan telefonisch, via Social Schools en ook via de mail naar ons, wel voor 8.00 alstublieft. Tijdens schooltijden lezen wij geen mail. De kinderen schrijven in de klassenagenda wanneer zij afwezig zijn, dat is voor ons een extra controle en voor de kinderen een oefening om te leren plannen. Voor het overblijven zijn er weer jaarkaarten en strippenkaarten.

 

Extra instructie & plusklas

Voor de kinderen van groep 7 is er dit schooljaar op donderdag de plusklas en op woensdag extra ondersteuning. Als uw kind in de plusklas mee gaat doen, dan hoort u dat.

 

 

Wat hebben de kinderen nodig?

De kinderen hebben voor de vakantie een brief mee gekregen met de spullen die zij dit jaar nodig hebben.

 

Klassendienst

Iedere week hebben 2 kinderen klassendienst. Uw zoon/dochter is dan iets later op het plein.  

 

Kind- en LOL-gesprek

In de periode tot de herfstvakantie hebben kinderen het eerste kind- en LOL (Leerling-Ouder-Leerkracht) -gesprek.

 

Digitaal portfolio

Vorig schooljaar is een aanzet gemaakt met het maken van een digitaal portfolio. Dit schooljaar gaan we verder met het vullen hiervan en tijdens de LOL gesprekken krijgt u dit te zien. Het portfolio vervangt het traditionele rapport en biedt ook ruimte voor opmerkingen van de leerkracht.

 

Emailadres

Wij zijn telefonisch te bereiken op onze werkdagen en via de mail op:

avmoorst@devijverhof.nl

treinking@devijverhof.nl

Tineke werkt op maandag, dinsdag en woensdag, Annemiek werkt op woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Hulpouders

Laila en Marije zijn dit jaar de klassenouders. Van de klassenouders krijgt u daarna de vraag om te helpen met schoonmaken, mee te gaan met klassen-uitjes, luizencontroles te doen, verzorgen van de bibliotheekboeken enz.

 

Snappet accounts

Wij werken  met Chrome Books. Dit betekent dat de kinderen ook thuis op hun Snappet-account kunnen werken. Zo kunt u meekijken wat we op school aan het doen zijn. De kinderen mogen thuis lessen afmaken wanneer we dat afgesproken hebben en altijd in hun cadeautje werken. Het is niet de bedoeling dat kinderen in de lessen vooruit gaan werken!

 

Weektaak

Wij werken met weektaken. Kinderen hebben dagelijks tijd om aan hun basis- en keuzetaken te werken. Zo leren de kinderen zelf hun werk in te plannen en kunnen ze keuzes maken in de taken.

 

Wij hopen op een heel gezellig en leerzaam schooljaar. Als u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen we dat graag!

 

Met vriendelijke groet,

Annemiek en Tineke