Q & A Huisvesting De Vijverhof

Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen naar aanleiding van onze nieuwbouwplannen: 
Vraag: Hoelang is het proces rondom De Vijverhof al gaande en wat is de laatste status?

Antwoord:

In het integraal huisvestingsplan (IHP) 2006-2010 is geconstateerd dat de Vijverhof in aanmerking komt voor vernieuwbouw, vanwege de bouwkundige staat (onderhoud, energie en binnenmilieu) en de gedateerde indeling van het schoolgebouw. In 2012 is een eerste start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden bestaande uit een bouwhistorisch onderzoek van het gebouw. De gemeente en het schoolbestuur hebben gezamenlijk ook alternatieve locaties onderzocht.

 

In 2019 hebben bovenstaande onderzoeken geresulteerd in een nader huisvestingsonderzoek door HEVO, waarbij de uitkomsten van de eerdere locatieonderzoeken zijn meegenomen. Daarnaast heeft Vastgoed Dialoog (adviseur in maatschappelijk vastgoed) onderzocht of het mogelijk zou zijn om een school te bouwen in de nieuwe wijk Klein Plaspoelpolder. Vanuit leerlingenaantallen en schoolgrootte is een zelfstandige onderwijsvoorziening in de wijk Klein Plaspoelpolder niet haalbaar (een school wordt op leerlingenaantallen bekostigd). De woningbouw in deze nieuwe wijk levert hiervoor te weinig kinderen. In onderling overleg met de schoolbesturen is daarom besloten geen nieuwe schoollocatie op te nemen in de nieuwe wijk Klein Plaspoelpolder. Het in zijn geheel verplaatsen van CBS de Vijverhof naar de Klein Plaspoelpolder heeft tot niet wenselijk gevolg dat er een te kort ontstaat aan leerlingenplaatsen in het huidige verzorgingsgebied.

 

Het huisvestingsrapport van HEVO met de verschillende onderzochte scenario’s is op 3 oktober 2019 op een bewonersbijeenkomst gepresenteerd.

Uit deze bewonersbijeenkomst kwam met name naar voren dat de buurt geen sloop/nieuwbouw wenst maar dat zij graag zouden zien dat de huidige gevel aan de Vijverhof blijft bestaan en dat de huidige school gerenoveerd wordt zoals dat is uitgevoerd bij de Casimir school te Voorburg.

 

Stikt formeel is levensduurverlenging (renovatie) op dit moment nog niet opgenomen in de wet en regelgeving. De huisvestingsverordening kent alleen vervangende nieuwbouw als voorziening in de huisvesting.

 

Bij renovatie als volwaardig alternatief voor nieuwbouw gaat het om meer dan renovatief onderhoud en kleine aanpassingen. Het gaat om “vernieuwbouw”(levensduurverlenging met 40 jaar) en vitalisering waarbij ook de onderwijsomgeving toekomstgericht wordt aangepast, het gebouw wordt geïsoleerd, wordt aangepast aan het Programma van Eisen Frisse Scholen (klasse B) en wordt verduurzaamd. 

 

Bij de bouwkundige schouw van het gebouw van CBS de Vijverhof is reeds gebleken dat de noodzakelijke verbeteringen aan het gebouw zullen de investeringen verhoudingsgewijs substantieel zijn en het eindresultaat zal beperkt zijn. Ook zullen de inpandige hoogteverschillen (split level vloeren) niet op te lossen zijn waardoor de school o.a. ook niet rolstoeltoegankelijk kan zijn.

Op basis van het advies van HEVO en de op de buurtinformatieavond opgehaalde wensen van de omwonende heeft het college van burgmeester en wethouders op 28 januari 2020 gekozen voor vernieuwbouw van het schoolgebouw van buurtschool CBS de Vijverhof, met behoud van de façade aan de Vijverhof en zoveel mogelijk met behoud van karakteristieke elementen, op de huidige locatie.

 

Het schoolbestuur is, zoals wettelijk bepaald, als bouwheer aan de slag gegaan met een Programma van Eisen en heeft in haar planvorming de uitdrukkelijke voorwaarde om de façade aan de Vijverhof in tact te laten meegenomen in haar plannen.

 

Op 2 februari 2021 is de architect, DP6, met verschillende ontwerpsessies gestart waarbij zij de welstands- en monumentencommissie van de gemeente en de klankbordgroep geraadpleegd heeft. Dit heeft in september 2021 een voorlopig ontwerp (VO) opgeleverd.

 

Dit voorlopig ontwerp is op 12 oktober 2021 gedurende een bewoners inloopavond aan de buurt gepresenteerd.

 

In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente Leidschendam-Voorburg staan de uitgangspunten waar vernieuwbouw van een school aan dient te voldoen. CBS de Vijverhof heeft op dit moment 250 leerlingen en dit leerlingenaantal geeft in de leerlingenprognoses (2020) een consistent beeld voor in de toekomst. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft volumeafspraken en hierdoor heeft CBS de Vijverhof zich geconformeerd aan het huidige aantal van 250 leerlingen en zal zij niet in leerlingenaantal groeien.

 

Op basis van 250 leerlingen heeft CBS de Vijverhof wettelijk recht op 2.018 m2. Dit is inclusief een speel- en gymnastieklokaal en een peuterspeelzaal. Met deze vierkante meters wordt voldaan aan de minimale eisen die de Wet op het primair onderwijs stelt. Naast een onderwijsgebouw hebben leerlingen recht op een buitenruimte (speelplein). De omvang van deze buitenruimte is afhankelijk van het aantal leerlingen. Vanaf 200 leerlingen heeft een school recht op 600 m2 aan buitenruimte. Door het behoudt van de façade aan de Vijverhofzijde ligt de plaats van het gebouw op de kavel vast en dit heeft direct gevolgen voor de volume van het gebouw aan de achterzijde. Tevens levert dit een te kort op aan buitenruimte op de kavel.

 

Op dit moment wordt de buitenruimte rondom de school in kaart gebracht en worden mogelijke scenario’s onderzocht om tot een oplossing te komen voor de benodigde uitbreiding van de buitenruimte. Onderdeel van dit onderzoek is o.a. een uitvoerig verkeerrapport waarbij gekeken wordt naar verkeersstromen, parkeerdruk en veiligheid.

 

Vraag: Heeft De Vijverhof een monumentenstatus?

Antwoord:

Ja, op 11 juli 2017 is het gebouw voorlopig aangewezen als gemeentelijk monument. De welstands- en monumentencommissie wordt daarom betrokken bij de planvorming. De gemeente heeft het schoolbestuur de absolute voorwaarde gesteld om bij de planvorming de façade aan de Vijverhof in tact te houden. De architect, DP6, heeft daar in alle plannen rekening mee gehouden.

 

Voorafgaand aan de vaststelling van het Definitief Ontwerp (DO) zal de welstands- en monumentencommissie om een eindadvies gevraagd worden op zowel het ontwerp als op de definitieve aanwijzing van de vernieuwde school tot gemeentelijk monument.

 

Vraag: Hoeveel leerlingen blijft De Vijverhof houden na de vernieuwbouw?

Antwoord:

Bij de vernieuwbouw wordt uitgegaan van 250 leerlingen. Dit is het huidige aantal leerlingen van de school. De school wordt qua vierkante meters uitgebreid om te voldoen aan de huidige wettelijke normen. Zoals eerder aangegeven zal de school niet groeien in leerlingenaantal. Het verlagen van het aantal leerlingen is door de druk op de huidige locatie, meer vraag dan aanbod, geen optie. CBS de Vijverhof heeft op dit moment meer aanmeldingen dan beschikbare plekken. Daar een school bekostigd wordt op basis van het aantal  leerlingen is het financieel niet haalbaar om met minder leerlingen dezelfde kwaliteit van onderwijs te kunnen waarborgen.

 

Vraag: Is De Vijverhof een buurtschool?

Antwoord:

Ja, het merendeel van de leerlingen (82%) komt uit de directe omgeving van de school. Het gaat dan om de postcodes 2271 en 2272. Het aanname beleid van de school is ook lokaal gericht en kinderen uit de buurt krijgen voorrang: https://devijverhof.nl/contact/aanmelden

 

Vraag: Welke impact heeft de BSO op de omgeving van de school?

Antwoord:

De BSO zal geen aparte ruimte krijgen in het schoolgebouw. De BSO zal, na schooltijd, gebruik maken van de reeds aanwezige ruimte en zal voor het buitenspelen alleen gebruik maken van de huidige schoolpleinen. De kinderen die gebruik kunnen maken van deze BSO locatie zijn alleen kinderen die op de Vijverhof zitten. Het zou op dit moment gaan om ca. 25 kinderen per dag. In totaal kan de BSO, op deze locatie, groeien naar maximaal 60 kindplaatsen waarbij alleen kinderen van CBS de Vijverhof toegelaten zullen worden.

 

De directie van CBS de Vijverhof heeft gekozen voor Blos als partner omdat deze partij aansluit bij de visie van CBS de Vijverhof en er al een jarenlange goede samenwerking bestaat. Medewerkers van Ziezoo/Blos ondersteunen nu ook al in de klassen. Door deze intensieve samenwerking ontstaat een ononderbroken ontwikkelingslijn van peuters naar kleuters. Als gevolg van een BSO op locatie zal er  een spreiding van de breng- en ophaaltijden over de dag optreden. Schoolleiding en BSO leiding willen graag met de buurt bekijken hoe eventuele overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Vraag: Hoe ziet de planning en het proces rondom het Definitief Ontwerp van De Vijverhof eruit?

Antwoord:

Verschillende varianten voor de buitenruimte, welke zijn opgehaald bij de klankbordgroep, de buurt informatieavonden en deskundige van de gemeente, zijn in kaart gebracht en worden financieel doorgerekend om zo een gedegen ambtelijk advies te kunnen geven over een weloverwogen (voorkeurs-) keuze. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de huidige binnen- en buitenruimte van de school niet voldoet aan de huidige wettelijke normen.

 

Het ambtelijk advies van de (voorkeurs-) keuze zal met het definitief ontwerp (DO) van het schoolgebouw en de buitenruimte gezamenlijk besproken worden met de klankbordgroep en de buurt. Vervolgens zal in juni 2022 het definitief ontwerp aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. De gemeenteraad zal vervolgens het definitieve krediet vaststellen.

 

Als de gemeenteraad heeft ingestemd met het definitief ontwerp en het krediet heeft vastgesteld zal het schoolbestuur starten met de aanbestedingsprocedure voor een aannemer en gelijktijdig starten met de aanvraag voor een bouwvergunning en de mogelijke wijzigingsprocedure voor het bestemmingsplan. Waarbij altijd de mogelijkheid tot bezwaar en beroep mogelijk is.

 

Vraag: Hoe wordt de participatie vormgegeven?

Antwoord:

Participatie vindt plaats door het betrekken van een klankbordgroep en door regelmatig buurt informatieavonden te houden. De eerstvolgende klankbordgroep staat gepland voor 9 februari a.s.. Daaropvolgend wordt een datum voor een volgende buurt informatieavond ingepland.

 

Vraag: Hoe ziet de samenstelling van de klankbordgroep eruit?

Antwoord:

De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 12 mensen die zich hebben opgegeven na de eerste buurt informatieavond in 2019 en bestaat uit omwonenden en/of ouders van leerlingen van de Vijverhof. Iedereen die zich heeft opgegeven om deel te nemen aan de klankbordgroep heeft ook daadwerkelijk zitting in de klankbordgroep.

Vraag: Hoe worden omwonenden meegenomen in het proces?

Antwoord: Door de website van de school https://www.devijverhof.nl

en door de buurt informatiebijeenkomsten. De directe buren worden 1 op 1 betrokken bij de planvorming.