Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap. De MR is nauw betrokken bij onderwijskundige en beleidsmatige aspecten van onze school. Conform de wettelijke verplichting bestaat de MR voor de helft uit personeel en voor de andere helft uit ouders. 
De MR bestaat uit 6 leden. De vergaderingen worden op verzoek bijgewoond door de directeur.

 

In schooljaar 2023-2024 bestaat de raad uit de volgende personen:

Oudergeleding

Felicia Canté (voorzitter), moeder Esmée (gr. 3)

Sander Mulders (vice-voorzitter), vader Sara (gr. 5) en Max (gr. 1-2C)

Janneke Willemsen, moeder Tobias (gr. 4) 

 

Personeelsgeleding

Miriam Tannenbaum

Marthe Brinkel

Petra Wanders (secretaris)

 

De MR vergadert ca. 6 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn - afhankelijk van de agenda - openbaar. 

Heeft u een vraag of opmerking voor de medezeggenschapsraad dan kunt u deze mailen naar: mr@devijverhof.nl