Update oktober 2023

In het definitieve ontwerp voor Kindcentrum De Vijverhof is gekozen voor (ver-)nieuwbouw. Zowel de voorgevel als alle buitenmuren van het bestaande schoolgebouw blijven zoveel mogelijk intact, waardoor de monumentale kwaliteiten van het gebouw blijven. Binnen vindt een forse verbouwing plaats en onder het schoolplein, aan de achterkant van het gebouw, komt een nieuwe verdiepte gymzaal. Het definitieve ontwerp voor Kindcentrum De Vijverhof is tot stand gekomen in samenwerking tussen gemeente, school en de buurt.
 
Wethouder Jeffrey Keus (onderwijs): “Gezonde, goed onderhouden frisse gebouwen zijn een voorwaarde om goed onderwijs te bieden aan kinderen. Dit draagt bij aan de talentontwikkeling, de creativiteit en concentratie van de kinderen. We vinden het daarom belangrijk dat kinderen in Leidschendam-Voorburg naar Kindcentra gaan die daaraan voldoen. Het was daarnaast een grote wens dat het bijzondere karakter van het huidige gebouw, ontworpen door de bekende architect Albert van Essen, behouden blijft. Ik ben blij dat we gezamenlijk tot dit mooie ontwerp voor Kindcentrum de Vijverhof zijn gekomen.” 
 
Samen leren, werken en spelen
Basisschool De Vijverhof en Stichting Vlietkinderen vormen samen het Kindcentrum De Vijverhof. Er is één team professionals voor alle leerlingen van 2,5 tot en met 12 jaar. In het nieuwe gebouw is er volop ruimte om samen te leren, samen te werken en te spelen. Voor de peuterspeelzaal/kinderopvang is 105 m2 beschikbaar. 
 
Participatie
Gemeente en schoolbestuur hebben belanghebbenden nauw betrokken bij het maken van de plannen. Er zijn buurt informatieavonden georganiseerd en via de website van de school kon iedereen op de hoogte blijven van het project. Ook was er een klankbordgroep Vijverhof, met daarin vertegenwoordigers vanuit de ouders en de buurt. Op een eerder ontwerp waren veel bezwaren gekomen. Dit had te maken met de omvang van het gebouw, doordat er ook weer een gymzaal moet komen. Het was een grote uitdaging maar uiteindelijk is er een definitief ontwerp gekomen waar iedereen tevreden mee is. Zo blijft de omvang van het gebouw vrijwel gelijk en blijft er voldoende ruimte voor de kinderen om buiten te spelen. 
 
Gemeenteraad besluit
De totale kosten voor (ver-)nieuwbouw hoger zijn dan het beschikbare budget. Dit komt deels door de keuze voor vernieuwbouw in plaats van sloop-nieuwbouw en de gestegen bouw- en materiaalkosten in de afgelopen jaren. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd om naast het goedkeuren van het definitieve ontwerp ook extra budget beschikbaar te stellen. De gemeenteraad neemt hierover op 4 december 2023 een besluit. 
 
Planning
Na het besluit van de gemeenteraad kan de school verder met het uitwerken van de plannen en de keuze voor een aannemer. Tijdens de verbouwing worden de kinderen van De Vijverhof tijdelijk ondergebracht op een andere schoollocatie. Als in december positief besloten wordt, kan de bouw begin 2025 starten.